વિદ્યાર્થીઓમાં વાંચન પ્રવુત્તિને પ્રોત્સહન મળે તે હેતુસર લાયબ્રેરીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરનાર સાયન્સ તેમજ આર્ટ્સ વિદ્યાશાખાના વિદ્યાર્થીને વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે “બેસ્ટ લાયબ્રેરી યુઝર” એવોર્ડથી PARMAR SATYARAJSINH PATHUBHAI (F.Y.B.A, Roll No. 460) – આર્ટસ વિદ્યાશાખા તથા PATEL DARSHAN VISHNUBHAI (S.Y. B.Sc., Roll No. 327)- સાયન્સ વિદ્યાશાખાના વિદ્યાર્થીને સન્માનિત કરવામા આવ્યા. આચાર્યશ્રી દ્વારા વિધયાઁથીઓને પ્રમાણપત્ર તથા પુસ્તકો તારીખ ૨૪/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ અપર્ણ કયાઁ