Class No : 334.683
Accession No : 48025
Title : Sahkari Vyavhar Praveshika
Pubilsher : Gujarat Vibhagiya Sahkari Mandal
place : Ahmedabad
Year : 1958
Price :
Pages : 55p
ISBN :
Author : By Dhanjay J. Shah

Sahkari Vyavhar Praveshika